Selecteer de taal

Disclaimer

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker van deze website (“ gebruiker”) uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten die uitgevoerd werden voor deze website - diensten die in deze disclaimer worden omschreven - aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. De uitgever, de vzw gas.be, kan ze op elk ogenblik wijzigen.

2. Doel van de website en beperkingen

Deze website moet de bevoegde beroepsmensen gepaste informatie en werkwijzen verlenen voor de uitvoering van dienstverrichtingen die het hoog veiligheidsniveau waarop de consument recht heeft te verzekeren. Het gaat om diensten in het kader van de werkzaamheden van toezicht op de gepastheid van toestellen voor de conversie en van de werkzaamheden van de bijstelling van toestellen, met het oog op de L-H conversie.

De website verstrekt informatie van technische aard en verwijst naar de betreffende gedragscodes inzake productveiligheid . De website en zijn bijlagen zijn niet noodzakelijk alomvattend en exhaustief, noch beschrijven zij alle mogelijke gevallen, zowel op het vlak van de organisatie van de omschakeling van de netwerken, als wat de gasinstallaties en gastoestellen betreft.

Het recht van de uitgever om op eender welk ogenblik de inhoud van deze site te wijzigen kan niet beschouwd worden als een erkenning van het correct, volledig en exhaustief karakter ervan.

3. Gebruik van de website

De inhoud van deze website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over de werkwijzen en gedragscodes die betrekking hebben op de omschakeling van L-gas naar H-gas. Niets op de website kan beschouwd worden als een aankoopaanbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

De gebruiker moet ook rekening houden met de gewestelijke of de specifieke wetgevingen die bijkomende verplichtingen kunnen opleggen, die niet noodzakelijkerwijs op de website worden vermeld.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken mits naleving van alle wetten, en wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van derden zou kunnen schaden. Behalve indien anders vermeld, mogen de gebruikers de documenten en visuele dragers, die via de website ter beschikking worden gesteld, niet wijzigen ( behalve door daartoe bestemde lege vakken in te vullen).

5. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die op eigen risico kan afwijken van de gedragscodes inzake productveiligheid indien hij er zeker van is dat hij diensten kan verrichten die hetzelfde veiligheidspeil voor de consumenten kunnen bieden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alleen hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

De uitgever garandeert niet dat de service niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, en dat mogelijke fouten verbonden aan de gebruikte software, gecorrigeerd zullen worden.

De aanwezigheid op de website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgaranties van deze websites vanwege de uitgever in.

Externe websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door de uitgever niet gecontroleerd en de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige, onjuiste of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen.

Algemeen kan de uitgever in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd is op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was de uitgever op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. De uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de internetgebruikers.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

De gedragscodes inzake productveiligheid vertrekken van de beste beschikbare technieken op basis van de huidige stand van vakkennis en techniek en kunnen niet gewijzigd worden door de gebruikers of slechts gedeeltelijk overgenomen worden door hen.

Alle informatie die kan worden gedownload, zoals de gedragscodes inzake productveiligheid, brochures en andere informatiedragers, mag vrij, maar uitsluitend in hun integraliteit door de bevoegde personen worden gebruikt. De logos mogen niet afzonderlijk van het document waarop ze zijn geplaatst worden vermenigvuldigd.

7. Regeling van geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze service, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). De uitgever behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien hij dit opportuun acht.

8. Gebruik van persoonsgegevens

De uitgever draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent:

  • dat persoonlijke gegevens uitsluitend worden verzameld en verwerkt om je de gewenste informatie te verstrekken;
  • dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld (met uitzondering van onze leden die met ons samenwerkeng om je zo goed mogelijk te informeren) en niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden;
  • dat je je persoonlijke gegevens kan raadplegen en hun juistheid kan nagaan, door een e-mail te sturen gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

9. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever van deze site, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of andere vragen per e-mail meedelen via de bladzijde ‘contact’ op deze website.

Ben je geen bevoegd technicus dan vind je meer informatie over de omschakeling van arm gas naar rijk gas op de website www.gasverandert.be.

Wij maken gebruik van cookies zodat wij u de best mogelijke ervaring kunnen bieden gedurende uw bezoek aan onze website. Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. Meer informatie.

Ik ga akkoord