Selecteer de taal

Specieke vragen van bevoegde technici
Wat zijn de gevolgen van de omschakeling naar rijk gas voor mij als bevoegd technicus?

Als je klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar rijk gas, moeten al hun toestellen gecontroleerd en indien nodig aangepast worden vóór de conversie.

Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.
Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk bijgesteld worden om goed en veilig te blijven werken.
Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen.
Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten aangepast worden aan deze normen of vervangen worden. Daarvoor neem je best contact met de fabrikant of verdeler.

Heb je de gedragscode en de betreffende flowchart gevolgd maar twijfel je toch nog aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met de helpdesk of de fabrikant of verdeler van het toestel.

De controle gebeurt best voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een bericht ontvangt van zijn distributienetbeheerder of gasleverancier dat hem op de hoogte brengt van de omschakeling

Probeer deze controle te combineren met het volgende verplichte, periodieke nazicht van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je een tussentijdse bijregeling moet doen, vóór de definitieve afstelling.

Wie zijn de bevoegde technici die het nazicht kunnen doen in het kader van de omschakeling naar rijk gas?

Er zijn drie types bevoegde technici die de controles kunnen uitvoeren in het kader van de omschakeling naar rijk gas:

 • technici die erkend zijn door het gewest in het kader van de periodieke, verplichte controle van verwarmingsketels. Het gaat over GI- of GII-technici. Opgelet : voor toestellen van het type I2E(R) is dit beperkt tot de GII-technici, tenzij het gaat om I2E(R) toestellen met een atmosferische brander.
 • technici van de fabrikanten van de toestellen;
 • technici van de distributeurs die werden aangesteld door de fabrikanten van de toestellen.
Is er een verband tussen mijn GI-/GII-erkenning en de omschakeling van L-gas naar H-gas?

Neen, er bestaat momenteel geen direct verband tussen de specifieke erkenning als GI-, GII-technicus in het kader van de Gewestelijke besluiten aangaande de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels enerzijds, en de controle van gastoestellen in het kader van de omschakeling van L-gas naar H-gas anderzijds. Als je echter een GI- of GII-erkenning hebt, heb je ook de competenties om na te kijken of een gastoestel geschikt is voor rijk gas, en het indien nodig bij te stellen. Daarnaast kun je het nazicht van de gastoestellen desgevallend combineren met de verplichte, periodieke controle van de verwarmingsketel van de klant.

Ben ik als GI-, GII-technicus verplicht om in te gaan op een klant die een nazicht van zijn toestellen vraagt in het kader van de gasconversie?

Neen. Er bestaat momenteel immers geen direct verband tussen de specifieke erkenning als GI-, GII-technicus in het kader van de Gewestelijke besluiten aangaande de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels en het nazicht van gastoestellen in het kader van de omschakeling van L-gas naar H-gas. Je bent dus ook niet verplicht om in te gaan op de vraag voor een nazicht op compatibiliteit met rijk gas. Maar het is natuurlijk wel een gelegenheid om een nieuwe klant te verwerven of een bijkomende dienst aan te bieden aan een bestaande klant.

Wanneer moet ik de toestellen van mijn klanten controleren?

De controle moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant. Probeer deze controle te combineren met het volgende verplichte, periodieke nazicht van zijn verwarmingsketel. Sommige toestellen moeten worden bijgeregeld. Het is ook mogelijk dat je twee bijstellingen moet doen : een tussentijdse bijstelling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling. Die informatie vind je in de gedragscodes.

Je klant ontvangt tijdig bericht van zijn gasleverancier en/of distributienetbeheerder om hem op de hoogte te brengen van de omschakeling, maar je kan je klanten ook zelf informeren over de omschakeling. De indicatieve conversiekalender vind je op de site van de distributienetwerkbeheerder van je klant.

Moet ik als bevoegd technicus mijn klanten op de hoogte brengen van de omschakeling?

Je klanten zullen tijdig een bericht ontvangen van hun gasleverancier en/of hun distributienetbeheerder, maar je kan je klanten vanzelfsprekend ook zelf informeren over de omschakeling. Dit is echter geen verplichting.

Ben ik verplicht gebruik te maken van de via deze site ter beschikking gestelde registratieformulieren zoals het bezoekverslag en de rekenbladen?

Neen. We stellen een aantal documenten en hulpmiddelen ter beschikking om jou als bevoegd technicus te ondersteunen. Deze worden je daarenboven gratis aangeboden. Het volstaat ze te downloaden of ze via deze site te bestellen. Je kan echter ook gebruik maken van een eigen ontwerp, je bestaande werkbon, enz. We raden je wel aan je handelingen in verband met het nazicht en de eventuele bijstelling te noteren. Zo toon je aan dat je de gedragscode nauwgezet hebt gevolgd en je dus op een correcte en veilige manier gewerkt hebt.

Wat gebeurt er als mijn klanten hun gastoestellen niet laten nakijken?

Als de gastoestellen niet nagekeken worden, kan dat een risico inhouden na de omschakeling. De toestellen zullen dan misschien niet meer optimaal functioneren: ze kunnen meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder en slechter voor het milieu, en de gezondheid van de gebruikers kan eronder lijden. Informeer je klanten hierover. Herinner hen er ook aan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden. Dat kun je nakijken.

Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.
Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk bijgesteld worden om goed en veilig te blijven werken.
Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen.
Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten aangepast worden aan deze normen of vervangen worden. Daarvoor neem je best contact met de fabrikant of verdeler.

Heb je de gedragscode en de betreffende flowchart gevolgd maar twijfel je toch nog aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met de helpdesk of de fabrikant of verdeler van het toestel.

Wat doe ik wanneer het toestel niet bestemd blijkt voor de Belgische markt?

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten aangepast worden aan deze normen of vervangen worden.
Wanneer een toestel niet bestemd blijkt voor de Belgische markt, is de kans bovendien groot dat het niet zonder meer geschikt is voor H-gas. In dat geval kun je best nagaan bij de verdeler of fabrikant van het betreffende toestel of het geschikt is of aangepast kan worden voor H-gas.

Hoe zie ik tijdens de verificatie of een gastoestel geschikt is voor rijk gas? Kan ik dat zien aan de kentekenplaten?

Je kunt dit terugvinden in de sectorale gedragscode C1.

Wie betaalt mijn tussenkomst bij de klant?

De eigenaar van de toestellen staat in voor de geschiktheid ervan voor H-gas en dus ook voor de eventuele bijstelling, De eigenaar van de toestellen staat in voor de geschiktheid ervan voor H-gas en dus ook voor de eventuele bijstelling, tenzij de vereiste ingreep is veroorzaakt door toedoen van de gebruiker. Je diensten worden gevraagd door je klant en, indien hij de eigenaar is van de toestellen, zijn de kosten voor hem. We raden je aan om vooraf te checken wie de eigenaar is van de toestellen en of de persoon in kwestie bereid is de rekening van het nazicht en de eventuele aanpassing te betalen, om misverstanden te vermijden. Indien je klant huurt, kan hij best voor je tussenkomst overleggen met de eigenaar van de woning en toestellen.

Ben ik verplicht de sectorale gedragscodes toe te passen?

Neen, de toepassing van de sectorale gedragscodes is niet verplicht. Het is wel zo dat, wanneer je het nazicht en de eventuele bijstelling uitvoert zoals beschreven in de betreffende sectorale gedragscode en je handelingen ook noteert, je correct en veilig gewerkt hebt en een toestel hebt achtergelaten dat veilig is voor de gebruiker. Voor jou betekent dit dat, wanneer je kunt aantonen dat je deze gedragscode nauwgezet hebt gevolgd, de verstrekte dienstverrichtingen als veilig moeten beschouwd worden en je dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele rechtstreekse gevolgen van deze handelingen.

Moet ik een kopie van het bezoekverslag bezorgen aan een derde partij?

Neen. Het origineel is bestemd voor de klant, en de kopie is bestemd voor jou. Op de pagina ‘documenten & rekentool’ kun je gratis een aantal doorslagformulieren bestellen, waaronder een bezoekverslag.

Algemene vragen over de gasconversie
Wat is het verschil tussen de distributienetbeheerder en de leverancier?

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de technische installaties die ons van gas voorzien (de leidingen en kleppen tot en met de gasmeters). Hij is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de gasdistributienetten. Daarnaast staat hij ook in voor de distributie van gas naar de gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk. Zijn verantwoordelijkheid stopt bij de gasmeter.

Wie de distributienetbeheerder van je klant is, hangt af van waar hij woont.

De gasleverancier koopt op de markt grote hoeveelheden gas in bulk en verkoopt die door aan de gebruikers (particulieren en professionelen). Hij zal meer en meer rijk gas kopen ter vervanging van arm gas.
De gasleverancier is verantwoordelijk voor de administratie en facturatie van het gas dat we verbruiken. Hij stelt de gasfactuur op, op basis van het verbruik dat gemeten wordt door de distributienetbeheerder. Men kan de gasleverancier vrij kiezen.

Waarom gebruikt men twee verschillende types gas in België?

Sinds 1966 importeert België gas uit Nederland. Er waren rond Groningen (Slochteren) immers aanzienlijke gasvoorraden beschikbaar. Verder ligt Nederland vlak bij ons land en is het economisch stabiel. Kortom, de import vanuit Nederland was voor België de beste keuze. Het Nederlandse gas wordt ‘arm’ gas genoemd.

Het gasverbruik nam snel toe in ons land, zowel door particulieren als door de industrie. Daarom begon ons land op het einde van de jaren ’70 bijkomend gas te importeren, onder meer uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dit gas heeft een andere samenstelling dan het Nederlandse gas. Men noemt het ‘rijk’ gas omdat eenzelfde volume gas meer energie bevat.

Wat is het verschil tussen L-gas en H-gas?

De samenstelling van gas verschilt naargelang de herkomst. In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer 15 procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden 15 procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen. Daarom wordt het ook laagcalorisch gas, L-gas, G25-gas of arm gas genoemd. In de rest van de wereld wordt gas meestal hoogcalorisch gas, H-gas, G20-gas of rijk gas genoemd.

In de communicatie met particulieren wordt er voornamelijk gesproken over arm en rijk gas. In de communicatie met bevoegde technici, en dus ook op deze website, spreken we over L-gas en H-gas.

Waarom is de omschakeling naar L-gas nodig?

Nederland heeft beslist om de uitvoer van gas uit Groningen (Slochteren) geleidelijk aan te verminderen en in 2030 helemaal stop te zetten. Dat betekent dat België tegen 2030 het arm gas uit Nederland moet vervangen door rijk gas uit andere regio’s van de wereld. Om dit mogelijk te maken, moet het distributienetwerk aangepast worden. Zo zullen alle gasgebruikers rijk gas kunnen verbruiken.
In 2017 verbruikt al ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers rijk gas.

Is het de eerste keer dat we zo’n omschakeling doorvoeren?

Neen, omschakelingen zijn ook al in het verleden gebeurd. In 1966 zijn we omgeschakeld van stadsgas naar natuurlijk gas. En sinds 1978 zijn al verschillende regio’s van ons land overgeschakeld op rijk gas. Het gaat om West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en een groot deel van de provincie Luik. Om die reden verbruikt nu al ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers rijk gas.

Hoe zullen we ervoor zorgen dat we tegen 2030 geen arm gas meer nodig hebben?

Nederland zal geleidelijk aan zijn export van gas uit Groningen verminderen, met het oog op een totale stop in 2030. Regio per regio zullen we de omschakeling van arm naar rijk gas doorvoeren om de consumptie van arm gas te verminderen. Zo hebben we geen arm gas meer nodig in 2030. Er bestaat een indicatief tijdschema met een omschakelingsplan voor elke gemeente.
Je kunt de postcode van je klant invoeren op de algemene, informatieve website om te weten of (een deel van) zijn gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. Je krijgt dan meteen ook de link naar de websites van het gewest en/of de distributienetbeheerder waarop je meer praktische informatie vindt, en een link naar de lijst van de in het gewest erkende GI- en GII-technici.

Wanneer zal de omschakeling plaatsvinden?

In België zijn ongeveer 1,6 miljoen gasgebruikers betrokken. Dit grote aantal maakt het noodzakelijk om de omschakeling te spreiden in de tijd. Daarom is het begin van de omschakeling voorzien in 2018 en zal ze doorlopen tot in 2029. Elk jaar zullen meerdere gemeenten de omschakeling doorvoeren, in de zomer, wanneer het verbruik lager is. Hiervoor is een indicatief tijdschema opgesteld dat indien nodig jaarlijks aangepast zal worden.

Je kunt onderaan deze pagina je postcode invoeren om te weten of (een deel van) jouw gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. Je krijgt dan meteen ook de link naar de websites van je gewest en/of je distributienetbeheerder waarop je meer praktische informatie vindt, en een link naar de lijst van de in jouw gewest erkende G1- en G2-technici.

Hoe is de kalender voor de omschakeling opgesteld?

De kalender voor de omschakeling werd opgesteld op basis van het huidig gasverbruik en de bestaande gasinfrastructuur. Daarbij werd rekening gehouden met de bevoorradingszekerheid van alle gasgebruikers en de optimalisatie van de kosten.

De volgende elementen hebben meegespeeld in het opstellen van de kalender:

 • De omschakeling van zuid naar noord, richting Nederlandse grens;
 • de organisatie en de mogelijkheden van het netwerk voor het gastransport;
 • het hergebruik van bestaande leidingen, waar mogelijk.

Dit betekent concreet dat consumenten opgedeeld worden in groepen. Alle gasgebruikers binnen een groep worden telkens tegelijk voorbereid op de omschakeling. Ze schakelen op dezelfde dag over van arm naar rijk gas.

Welke gemeenten/provincies moeten omgeschakeld worden?

1,6 miljoen gebruikers uit Brussel en uit de provincies Antwerpen, West-Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik (Hannut en Waremme), Henegouwen en Namen, verbruiken op dit moment Nederlands gas.

Het gaat om heel wat gebruikers, daarom zal de omschakeling naar rijk gas gespreid worden in de tijd. De omschakeling begint in 2018 en duurt tot 2029. Elk jaar wordt een aantal gemeenten omgeschakeld, in de zomer, wanneer het gasverbruik lager is. Hiervoor bestaat een indicatief tijdschema dat, indien nodig, elk jaar wordt aangepast.

Je kunt de postcode van je klant invoeren op de algemene, informatieve website om te weten of (een deel van) zijn gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. Je krijgt dan meteen ook de link naar de websites van het gewest en/of de distributienetbeheerder waarop je meer praktische informatie vindt, en een link naar de lijst van de in het gewest erkende GI- en GII-technici.

Van waar zal het bijkomend rijk gas komen?

De gasleveranciers beslissen waar zij het gas aankopen dat ze dan aan hun klanten leveren. Vandaag gaat dat meer bepaald om Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dankzij de methaanterminal in Zeebrugge, hebben de gasleveranciers ook de mogelijkheid om gas aan te kopen uit de regio rond de Kaspische Zee, Noord-Afrika of gelijk welke andere regio.

Komt er in de toekomst nog een omschakeling als de gasvelden die we gebruiken, op hun beurt uitgeput raken?

Er zijn enorm veel gasvelden op de wereld waarvan de samenstelling van het gas ongeveer dezelfde is als die van het rijk gas dat we in België nu al verbruiken, en dat we vanaf 2030 allemaal zullen verbruiken. Het is dus makkelijk om gas in te voeren van een andere gasbron. Een nieuwe omschakeling is met andere woorden zeer weinig waarschijnlijk.

Zijn er veranderingen voorzien voor LPG, CNG, butaangas of propaangas?

Neen. De omschakeling heeft niets te maken met gas in flessen (propaan en butaan), noch met gas voor voertuigen (LPG en CNG).

LPG (Liquid Petroleum Gas), propaan- en butaangas zijn gassen op basis van petroleum en zijn geen aardgas of natuurlijk gas.

CNG (Compressed Natural Gas) is ook aardgas, en dus hetzelfde gas als datgene dat we verbruiken om te verwarmen of te koken. Voertuigen die rijden op CNG kunnen zowel arm als rijk gas verbruiken en hoeven dus niet te worden aangepast. Ook de individuele huishoudelijke toestellen om CNG-voertuigen te vullen (slow fill) moeten niet worden aangepast. Alleen stations die CNG aanbieden zullen aangepast moeten worden aan rijk gas.

Wie is de distributienetbeheerder van mijn klant?

Voer op de algemene, informatieve website de postcode van je klant in om te weten wie zijn distributienetbeheerder is.

Over welke gastoestellen gaat het?

Bij particulieren gaat het vooral over volgende gastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, ovens, convectoren en sierhaarden.

Bij bedrijven gaat het vooral over volgende gastoestellen:

 • Verwarmingstoestellen: verwarmingsketels, heteluchtgeneratoren, luchtverhitters, infraroodstralers (helder en donker) en warmtepompen;
 • Toestellen met warmtekrachtkoppeling (productie van warmte en elektriciteit);
 • Boilers om water te verwarmen;
 • Professionele kooktoestellen: kookplaten, friteuses, grilltoestellen, woktoestellen, braadovens, braadroosters en andere;
 • Wasmachines/wastoestellen, droogkasten;
 • Industriële thermische toepassingen.

Je moet al deze toestellen controleren om er zeker van te zijn dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

De omschakeling naar rijk gas gaat enkel over aardgas. We praten hier niet over gas in flessen (butaan of propaan), noch over gas voor voertuigen (CNG en LPG).

Heeft de sluiting van de gasvelden in NL op 1 oktober 2023 een impact op de BE bevoorradingszekerheid?

Neen, noodzakelijk laagcalorisch gas werd en zal worden geproduceerd met behulp van conversiemachines (productie van pseudo-L-gas). Hoogcalorisch gas wordt met andere woorden, door toevoeging van stikstof, compatibel gemaakt met het net voor laagcalorisch gas.

Is er een risico van gastekort voor BE en onder meer voor de gemeenten die nog niet geconverteerd zijn?

Neen, laagcalorisch gas gebruikers die nog niet geconverteerd zijn, kunnen zonder problemen verder aardgas blijven verbruiken. De conversie wordt tijdig bekend gemaakt door de distributienetbeheerder (zie FAQ hoger – gasverandert.be).

Ben je geen bevoegd technicus dan vind je meer informatie over de omschakeling van arm gas naar rijk gas op de website www.gasverandert.be.

Wij maken gebruik van cookies zodat wij u de best mogelijke ervaring kunnen bieden gedurende uw bezoek aan onze website. Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. Meer informatie.

Ik ga akkoord